Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

specjalista w Wydziale Zaopatrzenia

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Poznan

 • Ogłoszenie nr: 181435
 • Data ukazania się ogłoszenia: 31 maja 2016 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

 • Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Zaopatrzenia


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji
  w Poznaniu
  ul. Kochanowskiego 2a

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • Poznań, ul. Taborowa 22

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji składników majątkowych ujętych w grupie 4 klasyfikacji budżetowej oraz prowadzenie ewidencji pomocniczej w zakresie środków trwałych, pozostałych środków trwałych, niskocennych środków trwałych dotyczących GMT I.
 • Zamawianie i zakup przedmiotów mundurowych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, przestrzeganie wszystkich przepisów obowiązujących w tym zakresie.
 • Prowadzenie szczegółowej ewidencji wydatków finansowych i limitów w paragrafach i pozycjach budżetowych oraz prowadzenie ewidencji wydatków na podstawie art. 4 pkt. 8 PZP.
 • Szczegółowa analiza otrzymywanych dokumentów finansowych pod względem merytorycznym m.in. sprawdzanie ich zgodności z art. 4 pkt. 8 oraz zawartymi umowami.
 • Sporządzanie wniosków oraz niezbędnej dokumentacji dotyczącej wszczęcia postępowań przetargowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o zamówieniach publicznych.
 • Planowanie, zamawianie oraz organizowanie zaopatrzenia w przedmioty mundurowe w zakresie dostaw centralnych oraz zakupów własnych.
 • Zaopatrywanie komórek i jednostek organizacyjnych KWP w Poznaniu, Komend Powiatowych, Miejskich w przedmioty zaopatrzenia mundurowego w środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej.
 • Prowadzenie ewidencji głównej i sprawozdawczości w zakresie przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, w środki ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz sporządzanie normatywów zapasów magazynowych w zakresie gospodarki umundurowaniem oraz sprawozdań z zapasów magazynowych na koniec każdego roku budżetowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w środowisku biurowym: komputer i inne urządzenia biurowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - naturalne i sztuczne oświetlenie;
  - wymuszona pozycja ciała;
  - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin/dobę;
  - brak podjazdu umożliwiającego dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • umiejętności kierowania pracą zespołu,
  • umiejętność negocjacji,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • systematyczność,
  • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
wymagania dodatkowe
 • poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • przeszkolenie z ochrony informacji niejawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • list motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podanego w ogłoszeniu
 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.

Termin składania dokumentów:

  07-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  Kochanowskiego 2a
  60-844 Poznań

Inne informacje:

  - dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61-84-126-50
  - zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do wzięcia osobistego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
  - listy kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczone zostaną na stronie BIP KWP w Poznaniu pod numerem ogłoszenia.
  - metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, (w zależności od ilości złożonych aplikacji zastrzega się możliwość odstąpienia od przeprowadzenia testu wiedzy)
  - wynagrodzenie według mnożnika 1.0 kwoty bazowej (tj. 1.873,84 zł. brutto + wysługa lat),
  - dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego),
  - dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi,
  - Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wytworzył/Odpowiada:Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji
Jednostka organizacyjna:Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Udostępniła/udostępnił:Piotr Maczugowski
Komórka organizacyjna:Wydział Kadr i Szkolenia
Wprowadzono:30-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1527 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania