Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

specjalista Zespole Dokumentów Laboratorium Kryminalistycznego

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie Olsztyn

 • Ogłoszenie nr: 181379
 • Data ukazania się ogłoszenia: 30 maja 2016 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

 • Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw kandydat na biegłego z zakresu klasycznych badań dokumentów
 • Zespole Dokumentów Laboratorium Kryminalistycznego


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Olsztyn, ul. Partyzantów 6/8

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn
 • Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
  Laboratorium Kryminalistyczne
  ul. Lubelska 35
  10-408 Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie pod nadzorem biegłego – opiekuna badania kryminalistyczne zgodnie z obowiązującymi procedurami badawczymi;
 • Przygotowywanie projektów opinii kryminalistycznych z zakresu klasycznych badań dokumentów;
 • Udział w charakterze obserwatora w rozprawach sądowych, w których jako biegły występuje opiekun lub inny biegły Laboratorium Kryminalistycznego, w celu nabycia wiedzy i umiejętności związanych z reprezentowaniem instytucji w sądzie;
 • Uczestnictwo, po zakończonym przeszkoleniu specjalistycznym, w śledczych badaniach miejsc zdarzeń oraz innych czynnościach wymagających wiedzy kryminalistycznej;
 • Ochrona dowodów rzeczowych będących przedmiotem badań oraz danych osobowych i innych informacji związanych z realizowanymi ekspertyzami lub innymi czynnościami;
 • Realizacji ustaleń zawartych w dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium Kryminalistycznym;
 • Uczestniczenie w dostępnych formach doskonalenia zawodowego, w tym wymaganych praktykach zawodowych, podnoszenie wiedzy i umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem reprezentowanej specjalności.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Trudne warunki środowiskowe związane z pracą laboratoryjną (obciążenie wzroku, narażenie na czynniki alergizujące, np. kurz, pleśnie, grzyby), obsługa sprzętu (praca z mikroskopem, komputerem, sprzętem emitującym promieniowanie UV ,IR), praca w pełnym wymiarze czasu pracy.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w laboratorium badawczym


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe z tytułem magistra
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne, bądź gotowość przystąpienia do postępowania sprawdzającego. Przyjęcie na stanowisko uzależnione jest od pozytywnego zakończenia postępowania sprawdzającego skutkującego wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli poufne;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
  • Znajomość zasad pracy laboratoryjnej;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Umiejętności analityczne;
  • Odpowiedzialność , spostrzegawczość;
  • Zdolność do podwyższania kwalifikacji zawodowych;
  • Samodzielność.
wymagania dodatkowe
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • Umiejętność szybkiego uczenia się;
 • Umiejętność komunikowania się i jasnego formułowania wypowiedzi;
 • Kreatywność, sumienność;
 • Odporność na stres;
 • Pozytywne podejście do klienta;
 • Obsluga komputera i znajomość biurowych programów komputerowych;
 • Dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • zaświadczenie o odbytych kursach, szkoleniach ;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w zakresie dodatkowym;
 • referencje;
 • kopie dokumentów potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Termin składania dokumentów:

  09-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Partyzantów 6/8
  10-959 Olsztyn
  z dopiskiem "oferta pracy na stanowisko specjalista w LK KWP - nr ogłoszenia 181379"

Inne informacje:


  - oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

  - Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna.

  - oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.


  - ocena wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów określonych w części ogłoszenia „Wymagane dokumenty i oświadczenia”. Kompletna oferta obejmuje wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  - złożone dokumenty nie będą zwracane.

  - kandydaci, którzy pozytywnie przeszli etap analizy formalnej oraz merytorycznej (w zakresie wymogów pożądanych), określonych w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o kolejnym etapie rekrutacji.

  -proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto - ok. 2.300 zł. + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej tj. Dz. U. z 2014, poz. 1111 ze zm.).

  - publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego do zatrudnienia kandydata.

  - dodatkowe informacje: tel. (0-89) 522-53-84.

Wytworzył/Odpowiada:Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji
Jednostka organizacyjna:Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Udostępniła/udostępnił:Agnieszka Jankowiak
Komórka organizacyjna:Wydział Kadr i Szkolenia
Wprowadzono:25-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1502 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy
Wróć do wyników wyszukiwania