Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

inspektor w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Kraków

 • Ogłoszenie nr: 181418
 • Data ukazania się ogłoszenia: 31 maja 2016 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

 • Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw obsługi kancelaryjno-biurowej
 • w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności operatora w systemie IntraDok, w tym ewidencjonowanie dokumentów wpływających i wychodzących, przyjmowanie i ekspediowanie dokumentacji wytworzonej w wydziale, także przy użyciu poczty elektronicznej,
 • ewidencjonowanie czasu pracy funkcjonariuszy i pracowników wydziału, prowadzenie kart ewidencji czasu pracy oraz dokonywanie w tym zakresie odpowiednich zapisów w Systemie Wspomagania Obsługi Policji (SWOP),
 • organizowanie prawidłowego funkcjonowania podręcznego archiwum wydziału,
 • prowadzenie dokumentacji pomocniczej z zakresu profilaktyki medycyny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny służby i pracy dotyczącej funkcjonariuszy i pracowników wydziału.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała. Prowadzenie rozmów telefonicznych, przyjmowanie interesantów. Pracownik wykonuje czynności
  o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenie biurowe Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Krakowie o małej powierzchni, mieszczącej się w budynku E na pierwszym piętrze - nie w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu: brak zewnętrznego podjazdu dla wózków inwalidzkich, wąskie ciągi komunikacyjne, (ciężkie drzwi wahadłowe na terenach komunikacyjnych, wąskie drzwi do pomieszczeń biurowych o ograniczonej powierzchni, brak odpowiednich sanitariatów). Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon, skaner, fax. Dodatkowo: obsługa urządzeń biurowych: kserokopiarka, niszczarka papieru.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok stażu pracy w administracji publicznej,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej,
  • łatwość komunikowania się i nawiązywania kontaktów,
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  • umiejętność interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów i procedur.
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe,
 • praca w administracji publicznej na stanowisku związanym z obsługą kancelaryjno-biurową,
 • umiejętność obsługi systemu IntraDok,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • zdolność rozwiązywania konfliktów i problemów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość zasad profesjonalnej obsługi interesantów, wiedza z zakresu znajomości przepisów o ochronie informacji niejawnych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, referencje, zakresy obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe/staż pracy (rodzaj i długość).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych: kopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe.
 • kopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, referencje, zakresy obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających pracę w administracji publicznej na stanowisku związanym z obsługą kancelaryjno-biurową.

Termin składania dokumentów:

  10-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wydział Kadr i Szkolenia - Sekcja ds. Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie: 2 061,22 zł brutto
  + dodatek za wysługę lat. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia 181 418. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie KWP w Krakowie, w zakładce „Praca w Policji” (http://malopolska.policja.gov.pl/kadry/ksc-dokumenty-do-pobrania). O terminowości wpływu oferty do KWP w Krakowie decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w KWP w Krakowie. Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:12 615-40-68.

Wytworzył/Odpowiada:Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie
Jednostka organizacyjna:Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Udostępniła/udostępnił:Aneta Krzywoń
Komórka organizacyjna:Sekcja ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia
Wprowadzono:30-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1112 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy
Wróć do wyników wyszukiwania