Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

inspektor w Wydziale do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu KRP Warszawa III

Komenda Rejonowa Policji Warszawa III Warsaw

 • Ogłoszenie nr: 181343
 • Data ukazania się ogłoszenia: 25 maja 2016 r.

Komenda Rejonowa Policji Warszawa III

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw obsługi sekretarsko-biurowej
 • w Wydziale do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu KRP Warszawa III


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
  ul. Opaczewska 8
  02-368 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie rejestrów wpływu i obiegu korespondencji w dziennikach korespondencyjnych, rejestrowanie i doręczanie przesyłek zainteresowanym komórkom i funkcjonariuszom
 • Prowadzenie skorowidzów imiennych do dzienników korespondencyjnych
 • Przyjmowanie akt spraw ostatecznie zakończonych, kompletowanie, przechowywanie oraz sporządzanie spisu akt kategorii "A", "BE", "B" do składnicy akt
 • Sporządzanie protokołów brakowania akt kategorii " BC" wytworzonych w ramach wydziału i po zatwierdzeniu przez Naczelnika i zgodzie Komendanta Rejonowego niszczenie jej we własnym zakresie zgodnie z instrukcją archiwalną. Prowadzenie rejestru brakowania kategorii "BC"
 • Wykonywanie inwentaryzacji kwartalnej - rocznej spraw i dokumentów rejestrowanych w dzienniku korespondencyjnym. Sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych
 • Zapewnienie dostępu do aktualnych aktów prawnych funkcjonariuszom wydziału

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - praca przy monitorze ekranowych, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy
  - budynek bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych
  - brak odpowiednich toalet dla osób niepełnosprawnych
  - praca w wymuszonej pozycji ciała
  - brak windy osobowej
  - pomieszczenie bez urządzeń klimatyzacyjnych
  - oświetlenie naturalne i sztuczne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • poświadczenie bezpieczeństwa lub możliwość jego uzyskania
  • komunikatywność
  • współpraca
  • organizowanie pracy własnej
  • działanie pod presją czasu
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe administracyjne
 • znajomość programów ze środowiska Microsoft Office
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • znajomość obiegu dokumentacji w jednostkach Policji
 • 6 miesięcy przeszkolenia związanego ze znajomością obiegu dokumentacji w jednostkach Policji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe

Termin składania dokumentów:

  04-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Rejonowa Policji
  Opaczewska 8
  02-368 Warszawa

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, nr telefonu.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu wiedzy.
  Wszystkie oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data ich złożenia w siedzibie Komendy Rejonowej Policji Warszawa III lub w urzędzie pocztowym) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 603-74-42.

Wytworzył/Odpowiada:Komendant
Jednostka organizacyjna:Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
Udostępniła/udostępnił:Elżbieta Chamerska
Komórka organizacyjna:Sekcja Wspomagająca
Wprowadzono:24-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1269 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy
Wróć do wyników wyszukiwania