Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

starszy inspektor w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie

Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie Koscierzyna

 • Ogłoszenie nr: 181370
 • Data ukazania się ogłoszenia: 26 maja 2016 r.

Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie
  ul. Zgr. Ks. Zmartwychwstańców 2,
  83-400 Kościerzyna

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kościerzyna

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie czynności realizowanych w sprawach dyscyplinarnych policjantów w jednostce
 • realizowanie zadań z zakresu spraw kadrowych policjantów i pracowników w oparciu o ustawę z dnia 6.04.1990r. o Policji, ustawę z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjego, ustawę z dnia 21.11.2008r. o służbie cywilnej, ustawę z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze,
 • realizowanie zadań z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego lokalnego policjantów i pracowników,
 • realizowanie zadań z zakresu medycyny pracy,
 • realizowanie czynności w sprawach skarg i wniosków wpływających do komendy,
 • obsługa systemów informatycznych na stanowisku pracy,
 • przekazywanie spraw ostatecznie załatwionych do składnicy akt.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu,
  -praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -stanowisko pracy na I piętrze budynku, bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo, budynek częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych, posiada windę, która umożliwia dostanie się na parter budynku.


  Inne
  brak

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na podobnym stanowisku
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych, ustawy o Policji, ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych dotyczących pracy wykonywanej na wymienionym stanowisku,
  • organizowanie pracy własnej,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność pracy pod presją czasu.
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe,
 • 4 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej na stanowisku kadrowym,
 • znajomość Kodeksu postępowania adminstracyjnego,
 • znajmość przepisów bhp i ppoż.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  09-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Zgr. Ks. Zmartwychwstańców 2
  83-400 Kościerzyna

Inne informacje:

  Do składania dokumentow zachęcamy osoby niepłnosprawne. Aplikacje niekompletne, niespełniające wymogów formalnych, z brakiem wskazania stanowiska oraz nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata/ki oraz złożone po terminie (decyduje data złożenia dokumentów w siedzibie urzędu lub data ich nadania w placówce pocztowej) nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu postępowania. Osoby, których aplikacje zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Wytworzył/Odpowiada:Komendant Powiatowy Policji
Jednostka organizacyjna:Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie
Udostępniła/udostępnił:Aleksandra Felskowska
Komórka organizacyjna:Zespół Kadr i Szkolenia
Wprowadzono:25-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

997 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy
Wróć do wyników wyszukiwania