Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

starszy inspektor w Zespole Prezydialnym

Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach Chojnice

 • Ogłoszenie nr: 181334
 • Data ukazania się ogłoszenia: 25 maja 2016 r.

Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw prezydialnych
 • w Zespole Prezydialnym


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach
  ul. Warszawska 13
  89-620 Chojnice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Chojnice
 • Komisariat Policji w Czersku
  ul. Doktora Zielińskiego 6
  89-650 Czersk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rejestracja, gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji z policyjnych systemów informatycznych;
 • wprowadzanie z formularzy statystycznych do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo - Śledczych danych żródłowych
 • dokonywanie sprawdzeń w policyjnych systemach informatycznych;
 • dokonywanie zestawień statystycznych i analiz na potrzeby kierownictwa Komendy;
 • weryfikowanie i usuwanie informacji z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach w zakresie wprowadzanych danych do policyjnych systemów informatycznych;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca o charakterze biurowym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Obsługa komputera. Budynek posiada bariery architektoniczne tj. brak wind i podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanych toalet.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • biegła umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
  • umiejętności w zakresie komunikacji społecznej;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • umiejętność dobrej organizacji pracy i samodyscyplina;
  • znajomość treści Ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość treści Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego;
  • znajomość treści Ustawy o Policji;
  • znajomość Decyzji nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie funkcjonowania KSIP;
  • znajomość Rozporządzenia MSW z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przetwarzania informacji przez Policję;
wymagania dodatkowe
 • doświadczenie w pracy na stanowiskach obsługi informatycznej;
 • terminowość i umiejętność sprawnej organizacji pracy;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie wszystkich świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia (w przypadku niewydania świadectwa pracy przez pracodawcę: oświadczenie zawierające informację o fakcie niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy oraz okresie zatrudnienia, stanowisku i trybie rozwiązania stosunku pracy)
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  05-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Warszawska 13
  89-620 Chojnice

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wytworzył/Odpowiada:Komendant Powiatowy Policji
Jednostka organizacyjna:Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach
Udostępniła/udostępnił:Joanna Pankau
Komórka organizacyjna:Zespół Kadr i Szkolenia
Wprowadzono:24-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1531 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy
Wróć do wyników wyszukiwania