Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

inspektor w Wydziale Sztab Policji

Komenda Miejska Policji w Lublinie Lublin

 • Ogłoszenie nr: 181425
 • Data ukazania się ogłoszenia: 31 maja 2016 r.

Komenda Miejska Policji w Lublinie

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Wydziale Sztab Policji


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Lublinie
  ul. Północna 3
  20-064 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań i obowiązków określonych w Zarządzeniu nr 1173 Komendanta Głównego Policji z dnia 10.11.2004 r. w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji.
 • Przyjmowanie zgłoszeń i informacji o wydarzeniach oraz niezwłoczne inicjowanie działań zapewniających właściwy obieg informacji.
 • Wprowadzanie informacji o zdarzeniach oraz innych danych do systemów komputerowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Obserwowanie obrazu monitoringu wizyjnego Lublina w celu zaobserwowania przypadków łamania przepisów prawa lub sytuacji mogących skutkować łamaniem przepisów prawa.
 • Zabezpieczenie na nośnikach technicznych zarejestrowanego materiału do celów procesowych i rozpoznawczych.
 • Wykonywanie poleceń dyżurnego KMP w Lublinie związanych z uruchomieniem procedur zarządzania kryzysowego i synchronizacją działań poszczególnych służb.
 • Niezwłoczne meldowanie dyżurnemu o ważniejszych zdarzeniach i wszelkich ujawnionych w toku pracy nieprawidłowościach.
 • Współdziałanie ze służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za utrzymanie porządku publicznego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu w systemie zmianowym.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca o charakterze biurowym przy użyciu sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych (telefon, fax itp.).
  Miejsce pracy: I piętro budynku 5 piętrowego z dwiema windami. Wejście do budynku posiada stosowny podjazd, natomiast wewnątrz budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Nie występują warunki uciążliwe / szkodliwe / niebezpieczne.


  Inne
  Zachęcamy do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku biurowym związanym z obsługą komputera
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość Zarządzenia nr 1173 Komendanta Głównego Policji z dnia 10.11.2004 r. w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostakch organizacyjnych Policji;
  • znajomość ustaw: o systemie powiadamiania ratunkowego, o Policji, o służbie cywilnej;
  • biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń łączności;
  • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu, dyspozycyjność, odpowiedzialność, punktualność i zdyscyplinowanie.
wymagania dodatkowe
 • doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku;
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczone klauzulą "poufne".

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego (świadectwo pracy, zaświadczenie)

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  10-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Północna 3
  20-064 Lublin
  z koniecznym dopiskiem " Oferta zatrudnienia inspektor - Wydział Sztab Policji ogłoszenie nr 181425.

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz brak wymaganych kopii dokumentów, brak własnoręcznego podpisu pod listem motywacyjnym/oświadczeniami, otrzymane po terminie ( liczy się data stempla pocztowego) nie zostaną rozpatrzone. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o jego terminie. Oferty osób, które nie zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną komisyjnie zniszczone. KMP w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub w innych źródłach o podobnym charakterze.


Wytworzył/Odpowiada:Komendant Miejski Policji
Jednostka organizacyjna:Komenda Miejska Policji w Lublinie
Udostępniła/udostępnił:Krystyna Kamińska
Komórka organizacyjna:Wydział Kadr i Szkolenia
Wprowadzono:30-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1088 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy
Wróć do wyników wyszukiwania