Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

starszy specjalista w Wydziale Spraw Osobowych KGSG

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie Warsaw

 • Ogłoszenie nr: 181377
 • Data ukazania się ogłoszenia: 26 maja 2016 r.

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

 • Komendant Główny Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw obsługi kadrowej pracowników KGSG
 • w Wydziale Spraw Osobowych KGSG


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Główna Straży Granicznej
  al. Niepodległości 100
  02-514 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, w celu przekazania tych dokumentów pracownikom oraz komórce wypłacającej świadczenia finansowe,
 • opiniowanie i przygotowywanie propozycji rozwiązań problemów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w celu dostarczenia konkretnych rozwiązań,
 • ustalanie uprawnień do nagród jubileuszowych i innych świadczeń oraz przygotowywanie decyzji w tych sprawach, w celu przekazania komórkom wypłacającym świadczenia finansowe informacji na temat wysokości należnych świadczeń,
 • prowadzenie i aktualizowanie książki obsady etatowej, przestrzeganie limitu zatrudnienia w przydzielonych komórkach organizacyjnych, w celu nadzoru nad obsadzaniem stanowisk oraz przekazywanie miesięcznych rozliczeń etatowo - ewidencyjnych komórce finansowej, w celu dostarczenia aktualnych informacji,
 • koordynowanie procesu sporządzania ocen pracowniczych (pierwsza ocena w służbie cywilnej, ocena okresowa w służbie cywilnej), indywidualnych programów rozwoju zawodowego oraz organizowanie służby przygotowawczej pracowników przydzielonych komórek organizacyjnych, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
 • dokonywanie okresowych kontroli kart ewidencji czasu pracy pracowników, w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowością prowadzenia przedmiotowej dokumentacji w przydzielonych komórkach organizacyjnych, a także prowadzenie kart urlopowych i absencji pracowników przydzielonych komórek organizacyjnych, w celu dostarczenia aktualnych informacji,
 • zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych pracowników przydzielonych komórek organizacyjnych, w celu przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji w sprawach emerytalno - rentowych, w celu przekazania jej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca samodzielna administracyjno - biurowa,
  - praca w siedzibie urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,
  - stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku,
  - niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów przy wejściu głównym, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,
  - infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, winda, klatki schodowe, schody,
  - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
  - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,
  - narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner,
  - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze kadrowej pracowników
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • pozytywne przejście procedury sprawdzającej, w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych,
  • znajomość przepisów prawa pracy oraz systemu ubezpieczeń społecznych,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej, umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
  • obsługa komputera,
  • komunikatywność, terminowość, skrupulatność.
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie: prawnicze, administracyjne lub pokrewne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

  15-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Biuro Kadr i Szkolenia
  Komendy Głównej Straży Granicznej
  Al. Niepodległości 100
  02-514 Warszawa
  z dopiskiem "oferta pracy – starszy specjalista BKiSz KGSG oraz numer ogłoszenia"


Inne informacje:

  - wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 2299 zł. netto + dodatek za wysługę lat,
  - dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie,
  - oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,
  - rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
  - kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
  - przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
  - oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  - wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/sprawy-kadrowe/korpus-sluzby-cywilnej/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "wymagane dokumenty i oświadczenia". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane i uwiarygodnione (opatrzone datą i własnoręcznym podpisem) dokumenty i oświadczenia.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne - z lekkim stopniem niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wytworzył/Odpowiada:Komendant Główny Straży Granicznej
Jednostka organizacyjna:Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Przemysław Andrzejewski
Komórka organizacyjna:Biuro Kadr i Szkolenia
Wprowadzono:25-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1369 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy
Wróć do wyników wyszukiwania