Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

specjalista w Biurze Dyrektora Generalnego

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Warsaw

 • Ogłoszenie nr: 181346
 • Data ukazania się ogłoszenia: 25 maja 2016 r.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw pracowniczych
 • w Biurze Dyrektora Generalnego


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Al. Ujazdowskie 1/3
  00-583 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw pracowniczych związanych z nawiązaniem, trwaniem, zmianą i ustaniem stosunków pracy oraz innych wynikających ze stosunku pracy, w tym m.in. ustalanie składników wynagrodzenia i innych świadczeń płacowych, wystawianie świadectw pracy, ewidencjonowanie czasu pracy i absencji na podstawie list obecności pracowników, prowadzenie akt osobowych, spraw emerytalno-rentowych
 • przygotowywanie informacji i zestawień analitycznych na podstawie danych zgromadzonych w systemie kadrowo-płacowym, danych na potrzeby statystyki i sprawozdawczości, kontroli prowadzonych w obszarze spraw kadrowych oraz wniosków w ramach dostępu do informacji publicznej, sporządzanie sprawozdań w zakresie kadrowym
 • przygotowywanie notatek kadrowych, zaświadczeń dotyczących zatrudnienia lub przebiegu służby, opinii i analiz w zakresie obowiązków i uprawnień stron stosunków pracy i stosunków służbowych, projektów decyzji i rozstrzygnięć dotyczących prowadzonych spraw, sprawozdań, wykazów, a także komunikatów i powiadomień w formie pisemnej, elektronicznej, telefonicznej
 • przekazywanie do ZUS, za pomocą programu „Płatnik”, dokumentów ubezpieczeniowych pracowników i członków ich rodzin oraz zmian danych osób ubezpieczonych
 • załatwianie spraw ze stosunków pracy byłych pracowników KPRM i b. URM oraz ze stosunków służbowych osób w przeszłości realizujących zadania lub pełniących służbę w KPRM i b. URM

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych.
  • Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem.
  • Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej.
  • Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.
  • Czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 i jest budynkiem wielokondygnacyjnym, wyposażonym w windy. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do gmachu i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zainstalowane są również w budynku 3 transportery przyschodowe. Windy wyposażone są w przyciski sterujące windą umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie korzystać z wielu toalet ze względu na ich odpowiednią przestrzeń. Dodatkowo w budynku KPRM funkcjonują dwie oznaczone toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na wewnętrznym dziedzińcu KPRM znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla pracownika będącego osobą niepełnosprawną.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 6 miesięcy w administracji publicznej
  • znajomość prawa pracy i ustawy o służbie cywilnej
  • znajomość przepisów dot. ochrony danych osobowych
  • znajomość Ms Excel na poziomie zaawansowanym
  • znajomość przepisów dot. dostępu do informacji publicznej
  • komunikatywność
  • umiejętność pracy pod presją czasu
  • umiejętność pracy w zespole
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie prawnicze lub administracyjne lub ekonomiczne lub studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi lub prawa pracy
 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w komórce kadrowej
 • przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
 • przeszkolenie z zakresu udostępniania informacji publicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub innych dokumentów, które potwierdzają dodatkowe doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość)
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie pozostałych wymagań dodatkowych (wykształcenia, oraz zaświadczenia, certyfikaty lub inne dokumenty, które potwierdzają przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i/lub udostępniania informacji publicznej oraz znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2)

Termin składania dokumentów:

  13-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Ujazdowskie 1/3
  00-583 Warszawa
  z dopiskiem: BDG.7122.2.1/15/2016, pok. 234.

  Dokumenty można składać osobiście – Dziennik Podawczy, Al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15).

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć , wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do KPRM).

  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM, które są dostępne na stronie BIP KPRM, w zakładce „Praca w KPRM” pod adresem http://bip.kprm.gov.pl/download/75/6931/oswiadczenia1.doc (link jest nieaktywny, bardzo prosimy o skopiowanie adresu do przeglądarki).
  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w, które są dostępne na stronie BIP KPRM, w zakładce Praca w KPRM ” pod adresem http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/praca-w-kprm/1915,Praca-w-KPRM.html (link jest nieaktywny, bardzo prosimy o skopiowanie adresu do przeglądarki).

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 694 70 29 lub 22 694 60 15.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Marta Bondel
Komórka organizacyjna:Biuro Dyrektora Generalnego
Wprowadzono:24-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

729 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania