Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

inspektor w Pierwszym Dziale Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym w Wałbrzychu

Izba Skarbowa we Wrocławiu Walbrzych

 • Ogłoszenie nr: 181348
 • Data ukazania się ogłoszenia: 25 maja 2016 r.

Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw obsługi bieżącej
 • w Pierwszym Dziale Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym w Wałbrzychu


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wałbrzych
 • Urząd Skarbowy w Wałbrzychu
  ul. Uczniowska 21
  58-306 Wałbrzych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, rejestrowanie deklaracji podatkowych, wniosków i innych dokumentów, oraz prowadzenie obsługi kancelaryjnej urzędu w celu zapewnienia sprawnego obiegu dokumentów w urzędzie
 • wspieranie podatników w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych, prowadzenie spraw związanych z kasami rejestrującymi w celu zapewnienia szybkiej i profesjonalnej obsługi podatników
 • wydawanie zaświadczeń oraz potwierdzanie profili zaufanych elektronicznej platformy ePUAP w celu zapewnienia sprawnej i profesjonalnej obsługi podatników

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godziny dziennie
  - stanowisko o charakterze administracyjno-biurowym
  - narzędzia pracy: komputer stacjonarny i sprzęt biurowy


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - budynek biurowy: siedziba Urzędu Skarbowego przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu
  - dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym
  - wejście do budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych
  - stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem ekranowym oraz inne urządzenia biurowe
  - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: do 1 roku w obszarze stosowania przepisów prawa podatkowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi aplikacji biurowych
  • umiejętność redagowania pism
  • znajomość przepisów prawa podatkowego
  • komunikatywność
wymagania dodatkowe
 • preferowane wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne,
 • doświadczenie zawodowe: do 0,5 roku w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania niezbędne w zakresie doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego

Termin składania dokumentów:

  03-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław
  lub osobiście: kancelaria parter - pok. 05

Inne informacje:

  Oferty można składać również w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

  Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) oraz numer ogłoszenia.
  W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. dokumentów i oświadczeń z poz. "wymagane dokumenty i oświadczenia". Oświadczenia kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, w przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.

  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Skarbowej we Wrocławiu www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl

  Metody i techniki naboru:
  - test wiedzy,
  - rozmowa kwalifikacyjna.

  Kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 2 810,76 brutto przy mnożniku kwoty bazowej 1,5.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 74 664 35 25 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku),
  74 664 35 28 (sprawy organizacyjne i formalne).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor
Jednostka organizacyjna:Izba Skarbowa we Wrocławiu
Udostępniła/udostępnił:Joanna Rybak
Komórka organizacyjna:Drugi Oddział Obsługi Kadr
Wprowadzono:24-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

999 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania