Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

inspektor w Dziale Egzekucji Administracyjnej w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Stare Miasto

Izba Skarbowa we Wrocławiu Wroclaw

 • Ogłoszenie nr: 181416
 • Data ukazania się ogłoszenia: 31 maja 2016 r.

Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw ds. egzekucji administracyjnej
 • w Dziale Egzekucji Administracyjnej w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Stare Miasto


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław
 • Urząd Skarbowy
  Wrocław-Stare Miasto
  ul. Inowrocławska 4
  53-654 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w celu szybkiej i skutecznej egzekucji zaległości podatkowych i innych należności
 • Przygotowywanie orzeczeń z zakresu prowadzonych postępowań egzekucyjnych w celu zgodnego z prawem rozpatrzenia złożonych środków prawnych
 • Wprowadzanie danych z dokumentów do obowiązujących w urzędzie systemów informatycznych w celu rzetelnego gromadzenia danych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca administracyjno-biurowa
  - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
  - praca siedząca niewymuszona, jednozmianowa


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - pomieszczenie biurowe na parterze budynku II kondygnacyjnego
  - narzędzia pracy – komputer stacjonarny i sprzęt biurowy
  - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
  - możliwość poruszania się po budynku – klatki schodowe i winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: do 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze stosowania przepisów dotyczących egzekucji administracyjnej i prawa administracyjnego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi aplikacji biurowych
  • umiejętność redagowania pism
  • znajomość przepisów dotyczących egzekucji administracyjnej i prawa administracyjnego
  • komunikatywność
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne
 • do 0,5 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających długość i rodzaj doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  06-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław
  pocztą lub osobiście: kancelaria piętro 0 pok. 5

Inne informacje:

  Oferty można składać także w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu) oraz numer ogłoszenia. W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczenia z poz. "wymagane dokumenty i oświadczenia". Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
  Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Skarbowej we Wrocławiu BIP (www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl) w zakładce „ogłoszenia/nabór/oferty pracy”.
  Metody i techniki naboru oraz sposób dokonania ocen:
  - test wiedzy podatkowej,
  - rozmowa kwalifikacyjna.
  Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 2.810,76 zł brutto przy mnożniku kwoty bazowej wynoszącym 1,500
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 71 78 66 737 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku), 71 365 26 97 (sprawy organizacyjne i formalne).
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor
Jednostka organizacyjna:Izba Skarbowa we Wrocławiu
Udostępniła/udostępnił:Andżelika Jadach
Komórka organizacyjna:Pierwszy Oddział Kadr
Wprowadzono:30-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1458 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania