Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

inspektor w Dziale Egzekucji Administracyjnej

Izba Skarbowa w Zielonej Górze Nowa Sol

 • Ogłoszenie nr: 181360
 • Data ukazania się ogłoszenia: 25 maja 2016 r.

Izba Skarbowa w Zielonej Górze

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw ewidencji i egzekucji
 • w Dziale Egzekucji Administracyjnej


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra

Miejsce wykonywania pracy:

 • Nowa Sól
 • Urząd Skarbowy
  ul. Staszica 1
  67-100 Nowa Sól

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • badanie prawidłowości otrzymanych tytułów wykonawczych i dopuszczalności egzekucji administracyjnej i nadawanie tytułom wykonawczym klauzuli o skierowaniu tytułu do egzekucji oraz ewidencjonowanie tytułów wykonawczych w systemie Egapoltax w celu wszczęcia egzekucji
 • dokonywanie wszystkich czynności egzekucyjnych na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez państwa członkowskie lub trzecie za wyjątkiem egzekucji z nieruchomości i czynności zastrzeżonych dla poborcy skarbowego w celu realizacji wniosków państw obcych o odzyskanie lub zabezpieczenie należności pieniężnych
 • przygotowanie i przekazanie zakończonych spraw egzekucyjnych do archiwum w celu dokonania ich archiwizacji według obowiązujących przepisów,
 • przygotowywanie projektów postanowień o zwrocie wierzycielowi tytułu wykonawczego z uwagi na niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub wadliwe wystawienie tytułu w celu prawnego prowadzenia egzekucji
 • sporządzanie projektów postanowień o umorzeniu postępowania egzekucyjnego lub o nie przystąpieniu do egzekucji z uwagi na wady tytułu wykonawczego, które nie były znane organowi egzekucyjnemu w chwili skierowania tytułu do egzekucji w celu zakończenia postępowania egzekucyjnego
 • sporządzanie zawiadomień o obciążeniu wierzyciela opłatą komorniczą w celu zapłaty przez wierzyciela opłaty komorniczej w związku z wpłatą dokonaną wierzycielowi przez zobowiązanego
 • potwierdzanie stanu zaległości podmiotów w egzekucji w związku z wydaniem zaświadczenia lub na innym dokumencie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
  zagrożenie korupcją,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok stażu pracy
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • znajomość przepisów ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych,
  • umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji i podejmowania na jej podstawie decyzji,
  • wnikliwość i rzetelność,
  • dokładność i systematyczność,
  • umiejętność obsługi aplikacji biurowych ( edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
  • umiejętność planowania i organizacji pracy na własnym stanowisku,
  • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
wymagania dodatkowe
 • sześć miesięcy pracy w obszarze egzekucji administracyjnej,
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  03-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra

Inne informacje:

  "W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie testu e-mailem lub telefonicznie. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie BIP Izby www.zielonagora.apodatkowa.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia o pracy”). List motywacyjny powinien być czytelnie i własnoręcznie podpisany. Oferty dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru, oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. 660 557 168”
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną."

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor
Jednostka organizacyjna:Izba Skarbowa w Zielonej Górze
Udostępniła/udostępnił:Wanda Szykuła
Komórka organizacyjna:Stanowisko ds Kadr i Szkolenia
Wprowadzono:24-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

999 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy
Wróć do wyników wyszukiwania