Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

starszy referent w Dziale Postępowań Podatkowych, Spraw Wierzycielskich i Karnych Skarbowych w Urzędzie Skarbowym w Piszu

Izba Skarbowa w Olsztynie Pisz

 • Ogłoszenie nr: 181366
 • Data ukazania się ogłoszenia: 26 maja 2016 r.

Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • do spraw postępowań podatkowych
 • w Dziale Postępowań Podatkowych, Spraw Wierzycielskich i Karnych Skarbowych w Urzędzie Skarbowym w Piszu


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Olsztynie
  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Pisz
 • Urząd Skarbowy w Piszu
  ul. Okopowa 2
  12-200 Pisz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie czynności sprawdzających i postępowań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług, badania zasadności zwrotu podatku VAT,
 • prowadzenie postępowań w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych,
 • podejmowanie działań służących minimalizowaniu zaległości podatkowych i ich zabezpieczeniu, w tym m.in. postępowania w sprawach o odpowiedzialności spadkobierców, osób trzecich oraz płatników, nadania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności,
 • kompletowanie i gromadzenie niezbędnych danych/ informacji i sporządzanie na ich bazie sprawozdań statystycznych lub innych informacji,
 • wprowadzanie do systemu informatycznego postanowień, decyzji i innych dokumentów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca o charakterze biurowym,
  kontakty z klientem zewnętrznym,
  działanie pod presją czasu,
  zagrożenie korupcją.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  budynek piętrowy,
  brak wind i toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
  oświetlenie naturalne i sztuczne.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego, Ordynacji podatkowej,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność i asertywność,
  • odporność na stres,
  • wnikliwość i rzetelność.
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie średnie ekonomiczne,
 • 6 miesięcy doświadczenia w pracy w administracji,
 • znajomość obsługi komputera w tym edytora tekstów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy w administracji

Termin składania dokumentów:

  01-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Olsztynie
  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn
  lub składać do kancelarii Izby Skarbowej w Olsztynie - z dopiskiem „Oferta pracy US Pisz PP”.

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika Izby).
  Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.

  Życiorys i list motywacyjny powinny zawierać własnoręczny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz własnoręcznym podpisem kandydata.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.olsztyn.apodatkowa.gov.pl/pl/izba-skarbowa-w-olsztynie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 5254238

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor
Jednostka organizacyjna:Izba Skarbowa w Olsztynie
Udostępniła/udostępnił:Edyta Wosińska-Kaszubowska
Komórka organizacyjna:Samodzielny Oddział Obsługi Kadr
Wprowadzono:25-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1032 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania