Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

referent w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Pracy do Spraw Wierzycielskich

Izba Skarbowa w Lublinie Hrubieszow

 • Ogłoszenie nr: 181434
 • Data ukazania się ogłoszenia: 31 maja 2016 r.

Izba Skarbowa w Lublinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Pracy do Spraw Wierzycielskich


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Lublinie
  ul. T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Hrubieszów
 • Urząd Skarbowy w Hrubieszowie
  ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 11
  22-500 Hrubieszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie i prowadzenie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
 • podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących,
 • przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych oraz zarządzeń zabezpieczenia,
 • prowadzenie spraw w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Ciągły kontakt z klientem zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
  Siedziba Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie znajduje się przy ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 11 w Hrubieszowie i jest budynkiem wielokondygnacyjnym oraz nie posiada windy. Stanowisko pracy jest usytuowane na II piętrze budynku, w związku z tym utrudnione jest poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Brak jest specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ordynacji podatkowej, znajomość przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
  • biegła znajomość MS Office/Open Office,
  • samodzielność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, dobra organizacja pracy, umiejętność analitycznego myślenia;
  • umiejętność pracy w zespole, dokładność, terminowość;
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub pokrewne,
 • 6 miesięcy stażu/pracy w administracji publicznej, doświadczenie w pracy w księgowości,
 • umiejętność obsługi programów Poltax, Poltax2B, SSP;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Lublinie
  ul. T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin

Inne informacje:

  Oferty opatrzone numerem ogłoszenia, którego dotyczą należy składać w Biurze Podawczym na parterze budynku lub za pośrednictwem poczty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, będą o tym poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru po analizie ofert będą o tym poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone datą i podpisem. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o innej treści niż wskazana w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych - wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Izby Skarbowej.
  Wysokość wynagrodzenia zasadniczego brutto ok. 2100 zł.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 452-24-78.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor
Jednostka organizacyjna:Izba Skarbowa w Lublinie
Udostępniła/udostępnił:Katarzyna Dobrowolska
Komórka organizacyjna:KA
Wprowadzono:30-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

904 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania