Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

referent w Samodzielnym Referacie Obsługi Bezpośredniej

Izba Skarbowa w Lublinie Wlodawa

 • Ogłoszenie nr: 181432
 • Data ukazania się ogłoszenia: 31 maja 2016 r.

Izba Skarbowa w Lublinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Samodzielnym Referacie Obsługi Bezpośredniej


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Lublinie
  ul. T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Włodawa
 • Urząd Skarbowy we Włodawie
  ul. Rynek 9
  22-200 Włodawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków i innych dokumentów oraz wyjaśnianie błędów natury formalnej i rachunkowej,
 • wyjaśnianie i prostowanie błędów w składanych deklaracjach,
 • wprowadzanie do systemu Poltax i SSP składanych deklaracji,
 • przekazywanie dokumentów do archiwum,
 • opracowywanie informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno- biurowa. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Ciągły kontakt z klientem zewnętrznym.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba Urzędu Skarbowego we Włodawie mieści się przy ul. Rynek 9 we Włodawie. Jest to budynek dwupiętrowy, nie jest wyposażony w windę, brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ordynacji podatkowej i innych przepisów prawa podatkowego,
  • komunikatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, otwarty stosunek do klienta;
wymagania dodatkowe
 • umiejętność obsługi programu Poltax, CZM, Biblioteka Akt;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Lublinie
  ul. T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin

Inne informacje:

  Oferty opatrzone numerem ogłoszenia należy składać w Biurze Podawczym na parterze budynku lub za pośrednictwem poczty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, będą o tym poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru po analizie ofert będą o tym poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone datą i podpisem. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o innej treści niż wskazana w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych - wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Izby Skarbowej w Lublinie.
  Wysokość wynagrodzenia zasadniczego brutto ok. 2100 zł brutto
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 452-24-78.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor
Jednostka organizacyjna:Izba Skarbowa w Lublinie
Udostępniła/udostępnił:Katarzyna Dobrowolska
Komórka organizacyjna:KA
Wprowadzono:30-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1024 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania