Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

referent w Wieloosobowym Stanowisku Spraw Karnych Skarbowych

Izba Skarbowa w Gdańsku Gdansk

 • Ogłoszenie nr: 181409
 • Data ukazania się ogłoszenia: 31 maja 2016 r.

Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw karnych skarbowych
 • w Wieloosobowym Stanowisku Spraw Karnych Skarbowych


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk
 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku
  ul. Rzeźnicka 54/56
  80-822 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa wynikające z ustawy o rachunkowości.
 • Prowadzenie postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia skarbowe.
 • Analizowanie wniosków innych komórek organizacyjnych urzędu.
 • Przekazywanie danych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK) dotyczących wszczętych i zakończonych spraw o przestępstwa skarbowe.
 • Przygotowywanie i ewidencjonowanie danych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 h na dobę, praca w zespole i pod presją czasu


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko zlokalizowane w pokoju biurowym, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe: infrastruktura – brak barier architektonicznych, budynek posiada windę, siedziba urzędu jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego, Kodeksu Postępowania Karnego i prawa podatkowego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  10-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  pok. 104 I p.

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas określony.
  Proponowane wynagrodzenie nie więcej niż 2.810,76 zł brutto.
  W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
  Wymagane dokumenty, w szczególności składane oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby Skarbowej).
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I - ocena złożonych dokumentów
  II- sprawdzian wiedzy
  III- rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji.
  W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
  Oferty kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru,
  natomiast aplikacje kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (58) 30-02-300 wew. 502.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor
Jednostka organizacyjna:Izba Skarbowa w Gdańsku
Udostępniła/udostępnił:Nina Kreja
Komórka organizacyjna:Pierwszy Oddział Kadr (KA1)
Wprowadzono:30-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1024 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy
Wróć do wyników wyszukiwania