Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

starszy inspektor do Wieloosobowego Stanowiska – Ośrodek Szkoleniowy w Kamionie

Izba Celna w Warszawie warszawa i woj. mazowieckie

 • Ogłoszenie nr: 181373
 • Data ukazania się ogłoszenia: 26 maja 2016 r.

Izba Celna w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do Wieloosobowego Stanowiska – Ośrodek Szkoleniowy w Kamionie


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Celna w Warszawie
  ul. Erazma Ciołka 14A
  01-443 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa i woj. mazowieckie
 • Kamion 43,
  96-330 Puszcza Mariańska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych dla przewodników psów i psów służbowych,
 • przygotowywanie danych i opracowywanie analiz w zakresie właściwości komórki,
 • współpraca z innymi instytucjami w zakresie organizacji pokazów pracy psów i innych działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii,
 • organizacja szkolenia funkcjonariuszy celnych/pracowników,
 • dokonywanie analizy wyników pracy przewodników i psów służbowych, kontrola wykorzystania psów służbowych w miejscu ich pracy,
 • udział w komisjach dotyczących nabywania i brakowania psów służbowych oraz w kwalifikacjach kandydatów na przewodników psów,
 • inicjowanie i sporządzanie projektów aktów prawnych dotyczących szkolenia i wykorzystania psów służbowych w Służbie Celnej,
 • tworzenie programów kursów dla przewodników psów służbowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • a) wyjazdy służbowe zarówno krajowe jak i zagraniczne,
  b) konieczność pracy w terenie,
  c) praca pod presją czasu,
  d) stanowisko nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek szkoleniowy nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych:
  a) brak wind i podjazdów do budynku,
  b) szerokości drzwi oraz ciągi komunikacyjne uniemożliwiają poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze szkolenia psów,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • komunikatywność,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresujących,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • wypełniony kwestionariusz osobowy.
 • dokument stwierdzający wymagane doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów:

  08-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Celna w Warszawie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  Erazma Ciołka 14a
  01-443 Warszawa

Inne informacje:

  Uwagi:
  1. Kwestionariusz osobowy i wzory oświadczeń są do pobrania w siedzibie Izby Celnej w Warszawie ul. Erazma Ciołka 14 A lub ze strony internetowej – www.warszawa.scelna.gov.pl.
  2. Zasady trybu i naboru kandydatów do przyjęcia w Służbie Celnej znajdują się na stronie internetowej – www.warszawa.scelna.gov.pl.
  3. W przypadku osobistego składania ofert należy je złożyć w Izbie Celnej w Warszawie w Punkcie Obsługi Klienta, ul. Erazma Ciołka 14 A.
  4. Informacje dotyczące wyników naboru zostaną umieszczone na powyższej stronie internetowej.
  5. Sprawdzeniu testem wiedzy będą podlegały zagadnienia z zakresu szkolenia psów.

  Jednocześnie informujemy, że:
  1. Nie będą rozpatrywane oferty, jeżeli:
  - wpłynęły po terminie,
  - nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu (w tym: min. list motywacyjny nie będzie zawierał numeru ogłoszenia oraz kandydat nie wskaże w nim jednoznacznie nazwy komórki organizacyjnej i stanowiska pracy),
  - są niekompletne,
  - zawierają niewłaściwy lub błędnie wypełniony kwestionariusz osobowy,
  - nie zostały podpisane przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Izbie Celnej w Warszawie.
  2. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  3. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor
Jednostka organizacyjna:Izba Celna w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Agnieszka Stępniewska
Komórka organizacyjna:Wydział Kadr i Szkolenia
Wprowadzono:25-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1506 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania