Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

psycholog w Wydziale Kadr i Szkolenia Izby Celnej w Rzepinie

Izba Celna w Rzepinie Rzepin

 • Ogłoszenie nr: 181055
 • Data ukazania się ogłoszenia: 17 maja 2016 r.

Izba Celna w Rzepinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • psycholog
 • w Wydziale Kadr i Szkolenia Izby Celnej w Rzepinie


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Celna w Rzepinie
  ul. Dworcowa 5
  69-110 Rzepin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzepin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie profilaktyki psychologicznej, w tym monitorowanie zagrożeń psychospołecznych w organizacji oraz psychoedukacji ukierunkowanej na promocję zdrowia psychicznego (ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonariuszy wykonujących zadania z zakresu zwalczania przestępczości),
 • prowadzenie szkoleń interpersonalnych z zakresu wybranych elementów psychologii,
 • udział w pracach zespołu do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz spraw rekrutacji,
 • diagnostyka psychologiczna kandydatów oraz osób zatrudnionych na stanowiskach służbowych, na których wymagana jest sprawność psychofizyczna,
 • poradnictwo psychologiczne i interwencja w kryzysie dla funkcjonariuszy celnych/ pracowników w trudnych sytuacjach zawodowych,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca w terenie,
  - nietypowe godziny pracy (w tym dyżur),
  - zagrożenie korupcją,
  - krajowe wyjazdy służbowe,


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego, kserokopiarki oraz innych urządzeń biurowych,
  - stanowisko pracy znajduje się na II piętrze,
  - budynek wyposażony w podjazd oraz wewnętrzną windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych umożliwiającą dostęp do wszystkich pięter budynku,
  - węzeł sanitarny oraz drzwi zewnętrzne i wewnętrzne w budynku niedostosowane do osób niepełnosprawnych,
  - w biurze oświetlenie naturalne i sztuczne,
  - niektóre podległe urzędy celne i oddziały dostosowane są do osób niepełnosprawnych poprzez odpowiedni węzeł sanitarny, windy, podjazdy (Urząd Celny w Zielonej Górze, Oddział Celny w Zielonej Górze), w tylko podjazdy (Oddział Celny w Świecku), windę wew. (Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim); pozostałe budynki: Urzędu Celnego w Gorzowie Wielkopolskim, Oddziału Celnego w Olszynie są niedostosowane do osób niepełnosprawnych,


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe magister psychologii
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym ze świadczeniem pomocy psychologicznej,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • inne komptencje: gotowość do uczenia się, orientacja na klienta, orientacja na osiąganie celów organizacji, odpowiedzialność, gotowość do zmian, etyka zawodowa, skuteczość komunikacyjna, planowanie i organizacja, wnikliwość
wymagania dodatkowe
 • przeszkolenie z zakresu interwencji kryzysowej,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • wypełniony kwestionariusz osobowy, który zawiera m .in. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, doświadczenie zawodów, w tym kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia lub oświadczenie o braku powyższych dokumentów wraz z uzasadnieniem,
 • oświadczenie o pokrewieństwie do drugiego stopnia włącznie i/lub powinowactwie do pierwszego stopnia z osobą zatrudnioną lub pełniącą służbę w Izbie Celnej w Rzepinie,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  16-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Celna
  Dworcowa 5
  69-110 Rzepin

  z dopiskiem "Rekrutacja-psycholog"

Inne informacje:


  • Etapy naboru:
  I. Weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  II. Test wiedzy ( 20 pytań; do kolejnego etapu przechodzą kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 15 punktów z testu),
  III. Rozmowa kwalifikacyjna,
  Komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, którzy spełniają wszystkie wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniają wymagania dodatkowe. O tym kto zostanie zatrudniony, decyduje dyrektor generalny urzędu.
  • Kwestionariusz osobowy znajduje się na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Celnej w Rzepinie (www.rzepin.scelna.gov.pl) w zakładce „Ogłoszenia” podzakładka „Praca” –„Zasady przeprowadzania naboru do służby cywilnej”.
  • Lista kandydatów spełniających wymogi formalne umieszczona zostanie w BIP Izby Celnej w Rzepinie oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie izby wraz z informacją o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru: testu wiedzy, a następnie rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne (bez wymaganych dokumentów, oświadczeń), z nieprawidłowo wypełnionym kwestionariuszem osobowym, otrzymane po terminie oraz bez dat i własnoręcznych podpisów na dokumentach i oświadczeniach nie będą rozpatrywane.
  • W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
  • Po zakończeniu procesu naboru dokumenty złożone przez kandydata niezakwalifikowanego do pracy w służbie cywilnej zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (95) 750 91 16 lub osobiście w pok. 106 w Izbie Celnej w Rzepinie przy ul. Dworcowej 5.
  • Przewidywana data zatrudnienia: lipiec- sierpień 2016 r.
  • Wysokość wynagrodzenia brutto: 3699,00 zł plus dodatek za wieloletnią pracę (uzależniony od stażu pracy).
  • Izba Celna w Rzepinie obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa lubuskiego.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor
Jednostka organizacyjna:Izba Celna w Rzepinie
Udostępniła/udostępnił:Katarzyna Falińska
Komórka organizacyjna:Wydzial Kadr i Szkolenia
Wprowadzono:16-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1042 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy
Wróć do wyników wyszukiwania