Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

starszy inspektor w Departamencie Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Warsaw

 • Ogłoszenie nr: 181442
 • Data ukazania się ogłoszenia: 31 maja 2016 r.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw orzecznictwa
 • w Departamencie Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Warszawa 00-926, ul. Krucza 38/42

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozpatrywanie odwołań, zażaleń, wniosków składanych w I instancji oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, dotyczących rozstrzygnięć organów nadzoru budowlanego,
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień oraz odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • obsługiwanie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami,
 • kompletowanie i porządkowanie akt sprawy, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • przyjmowanie interesantów celem udostępniania im akt sprawy oraz udzielania stosowanych wyjaśnień.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, ksero, fax, niszczarka), bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • w budynku brak wind, podjazdów i toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne albo wyższe techniczne z zakresu budownictwa lub pokrewne,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy - Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • kultura osobista,
  • komunikatywność,
  • odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

  07-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  Biuro Organizacyjne
  ul. Krucza 38/42
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem „Oferta pracy DON- na zastępstwo”.

Inne informacje:

  Wymagane dokumenty powinny być przesłane na adres Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczone osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu.

  Wzory wymaganych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu (www.gunb.gov.pl) - w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Praca w GUNB”.

  Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu podlegają weryfikacji pod względem spełniania wymogów formalnych, tj.: terminowości złożenia oferty, kompletności dokumentów oraz ich formy i treści (w tym wymaganych podpisów), a także dotyczących wykształcenia. Osoby, które spełnią ww. wymagania zostaną poinformowane o terminie testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej – drogą elektroniczną lub telefonicznie.

  Zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących warunków pracy) do udziału w naborze na to stanowisko.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 661 91 78Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Urszula Ozimek
Komórka organizacyjna:Biuro Organizacyjne
Wprowadzono:30-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1403 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania