Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

starszy inspektor w Departamencie Inspekcji i Kontroli Budowlanej

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Warsaw

 • Ogłoszenie nr: 181433
 • Data ukazania się ogłoszenia: 31 maja 2016 r.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw ds. kontroli
 • w Departamencie Inspekcji i Kontroli Budowlanej


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie zadań wynikających w ustawy Prawo budowlane oraz prowadzenie kontroli terenowych organów nadzoru budowlanego w zakresie zadań wynikających z ustawy o wyrobach budowlanych,
 • prowadzanie kontroli obiektów i robót budowlanych,
 • sporządzanie projektów wystąpień pokontrolnych, wystąpień pokontrolnych oraz innych dokumentów pokontrolnych,
 • analizowanie skontrolowanych spraw w celu oceny zasadności ich przedłożenia organom właściwym do przeprowadzenia postepowań administracyjnych w trybie nadzoru,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i pracownikami Departamentu w celu zapewnienia właściwego wykonania swoich zadań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • krajowe wyjazdy służbowe wymagające dyspozycyjności, powodujące długotrwałe pobyty poza miejscem zamieszkania; praca w siedzibie jednostek kontrolowanych oraz na terenie budowy lub obiektów budowlanych i w ich otoczeniu; nietypowe godziny pracy zawiązane z realizacją zadań kontrolnych; bezpośrednie i pośrednie kontakty z kierownikami i pracownikami jednostek kontrolowanych oraz uczestnikami procesu budowlanego; praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, ksero, fax, niszczarka).


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • w budynku brak wind, podjazdów i toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, techniczne w dziedzinie budownictwa albo wyższe i studia podyplomowe z prawa administracyjnego, z prawa budowlanego lub z kontroli w administracji publicznej,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy Prawa budowlanego, ustawy o wyrobach budowlanych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz standardów prowadzenia kontroli w administracji rządowej,
  • umiejętności stosowania przepisów prawa,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność,
  • kultura osobista,
  • odporność na stres.
wymagania dodatkowe
 • uprawnienia budowlane,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

  10-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  Krucza 38/42
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem „Oferta pracy DIK- na zastępstwo”.

Inne informacje:

  Wymagane dokumenty powinny być przesłane na adres Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczone osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu.
  Wzory wymaganych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu (www.gunb.gov.pl) - w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Praca w GUNB”.
  Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu podlegają weryfikacji pod względem spełniania wymogów formalnych, tj.: terminowości złożenia oferty, kompletności dokumentów oraz ich formy i treści (w tym wymaganych podpisów), a także dotyczących wykształcenia. Kandydaci, którzy spełnią ww. wymagania zostaną poinformowani o terminie testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej – drogą elektroniczną lub telefonicznie.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
  (z uwzględnieniem informacji dotyczących warunków pracy) do udziału w naborze na to stanowisko.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 661 91 78

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Mariola Lichniak
Komórka organizacyjna:BOR
Wprowadzono:30-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1507 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania