Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

ekspert nadzoru budowlanego w Biurze Administracyjno-Finansowym

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Warsaw

 • Ogłoszenie nr: 181224
 • Data ukazania się ogłoszenia: 20 maja 2016 r.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • ekspert nadzoru budowlanego
 • do spraw zarządu nieruchomością
 • w Biurze Administracyjno-Finansowym


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Warszawa 00-926, ul. Krucza 38/42

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań związanych z zarządem budynku, w tym bieżąca współpraca z użytkownikami budynku i innymi instytucjami w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomością, prowadzenie książki obiektu budowlanego, aktualizacja planów budynku oraz zapewnienie dostaw mediów i usług do budynku,
 • organizowanie i nadzór nad robotami budowlanymi prowadzonymi w budynku, w tym rozliczenie inwestycji, oraz sporządzanie planów zadań inwestycyjnych i remontów budynku,
 • udział w pracach związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postepowań o udzielnie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz związanych z zarządzaniem nieruchomością,
 • nadzór nad prawidłowością realizacji i terminowością umów związanych z zadaniami Zespołu Zarządzania Nieruchomością,
 • udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych z zakresu gospodarki nieruchomościami i prawa budowlanego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, ksero, fax, niszczarka), bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • w budynku brak wind, podjazdów i toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe techniczne z zakresu budownictwa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w pracy związanej z budownictwem,
  • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
  • znajomość ustawy – Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w szczególności przepisami techniczno-budowlanymi,
  • znajomość ustawy – Prawo zamówień publicznych,
  • znajomość kodeksu cywilnego (księga I: część ogólna, księga II: własność i inne prawa rzeczowe, tytuł I księgi III: przepisy ogólne z zakresu zobowiązań, księga III tytuł XVI: umowy o roboty budowlane),
  • umiejętność interpretowania i stosowania przepisów prawa,
  • umiejętność organizacji pracy,
  • odporność na stres,
  • komunikatywność,
  • kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń.

Termin składania dokumentów:

  08-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  Biuro Organizacyjne
  ul. Krucza 38/42
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem „Oferta pracy BAF/BAF-3/1”.

Inne informacje:

  Wymagane dokumenty powinny być przesłane na adres Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczone osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu.

  Wzory wymaganych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu (www.gunb.gov.pl) - w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Praca w GUNB”.

  Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu podlegają weryfikacji pod względem spełniania wymogów formalnych, tj.: terminowości złożenia oferty, kompletności dokumentów oraz ich formy i treści (w tym wymaganych podpisów), a także dotyczących wykształcenia i doświadczenia zawodowego oraz posiadania uprawnień budowlanych bez ograniczeń. Osoby, które spełnią ww. wymagania zostaną poinformowane o terminie testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej – drogą elektroniczną lub telefonicznie.

  Zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących warunków pracy) do udziału w naborze na to stanowisko.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 661 91 78

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Katarzyna Kiełtyka
Komórka organizacyjna:BOR
Wprowadzono:19-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1512 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania