Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

metrolog w Laboratorium Pomiarów Przemysłowych Zakładu Długości i Kąta

Główny Urząd Miar w Warszawie Warsaw

 • Ogłoszenie nr: 181187
 • Data ukazania się ogłoszenia: 20 maja 2016 r.

Główny Urząd Miar w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • metrolog
 • w Laboratorium Pomiarów Przemysłowych Zakładu Długości i Kąta


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Elektoralna 2
  00-139 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Utrzymuje stanowiska pomiarowe, analizuje i ocenia wyniki pomiarów wykonywanych w ramach prac badawczo - rozwojowych związanych z opracowywaniem i doskonaleniem procedur i metod pomiarowych oraz automatyzacją stanowisk pomiarowych,
 • wykonuje wzorcowania, ekspertyzy przyrządów pomiarowych,
 • wykonuje, we współpracy z innymi pracownikami, prace związane z porównaniami krajowymi i międzynarodowymi,
 • prowadzi sprawy związane z transferem wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności przygotowuje referaty i artykuły na konferencje krajowe i międzynarodowe oraz prowadzi szkolenia specjalistyczne wewnętrzne i zewnętrzne z zakresu działania Laboratorium,
 • wykonuje, we współpracy z innymi pracownikami, prace związane z utrzymywaniem wzorców jednostek miar,
 • opracowuje i aktualizuje dokumenty systemu zarządzania dotyczące stanowisk pomiarowych (instrukcje wzorcowania, dokument główny, harmonogramy wzorcowań),
 • bierze udział w audytach wzajemnych („peer review”),
 • przygotowuje, we współpracy z innymi pracownikami, dane potrzebne do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowego, inwestycyjnego itp.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w laboratorium.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku znajduje się winda, a także łazienki przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe magisterskie, uniwersyteckie o kierunku fizyka lub astronomia, politechniczne o kierunku fizyka, elektronika, informatyka, automatyka i robotyka, elektrotechnika, fotonika, mechanika i budowa maszyn, mechatronika.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą.
  • Wiedza specjalistyczna z dziedziny pomiarów współrzędnościowych, geometrii powierzchni, twardości.
  • Znajomość zagadnień szacowania niepewności pomiaru.
  • Dobra znajomość zagadnień matematycznych.
  • Umiejętności programowania.
  • Znajomość podstaw ustawy „Prawo o miarach”.
  • Umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji.
wymagania dodatkowe
 • Przygotowanie naukowe zgodne z profilem - stopień naukowy doktora.
 • Znajomość języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Dobra kondycja fizyczna (praca wymagająca operowania ciężkimi wzorcami), dyspozycyjność (delegacje).
 • Umiejętność sporządzania ocen, analiz i prognoz.
 • Umiejętność przygotowania prezentacji, referatów, wystąpień.
 • Komunikatywność.
 • Doświadczenie w pracy w laboratorium metrologicznym w dziedzinie pomiarów współrzędnościowych, geometrii powierzchni, twardości 1 rok.
 • doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych lub doświadczenie w pracy w administracji miar.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy / dokumentów potwierdzajacych doświadczenie zawodowe
 • kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu komputerowego

Termin składania dokumentów:

  03-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Miar
  Elektoralna 2
  00-139 Warszawa
  lub składać w Recepcji GUM w godz. 8 – 16 z dopiskiem „Oferta pracy 181187 na stanowisko metrologa w Laboratorium Pomiarów Przemysłowych Zakładu Długości i Kąta – nie otwierać”.

Inne informacje:

  -Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  – kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej,
  – do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego,
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 581 94 06,
  – wzór oświadczeń dostępny na stronie www.gum.gov.pl

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Główny Urząd Miar w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Dorota Makowska
Komórka organizacyjna:Wydział Kadr i Rozwoju Zawodowego
Wprowadzono:19-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1476 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania