Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

specjalista Departamencie Prawno – Legislacyjnym

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie Warsaw

 • Ogłoszenie nr: 181396
 • Data ukazania się ogłoszenia: 26 maja 2016 r.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw koordynacji obiegu dokumentacji dotyczącej projektowanych aktów prawnych.
 • Departamencie Prawno – Legislacyjnym


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitoruje właściwy obieg projektów aktów prawnych sporządzanych przez Głównego Geodetę Kraju oraz uczestniczy w procesie uzgadniania przez Urząd rządowych projektów „zewnętrznych” aktów prawnych.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w sprawach dotyczących uzgadnianych i opiniowanych przez Urząd projektów aktów prawnych.
 • W ramach systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) odbiera przekazaną do realizacji komórki organizacyjnej korespondencję, weryfikuje prawidłowość metadanych, uzupełnia je i weryfikuje czytelność załączników i przekazuje korespondencję do dekretacji
 • Uczestniczy w procesie sporządzania aktów wewnętrznych Głównego Geodety Kraju i Dyrektora Generalnego, rejestruje i udostępniania ich treść pracownikom Urzędu. Prowadzi rejestr zarządzeń Głównego Geodety Kraju i Dyrektora Generalnego Urzędu.
 • Przygotowuje i przekazuje przełożonemu dokumenty do podpisu (w przypadku spraw prowadzonych w sposób tradycyjny – wersja papierowa) oraz przygotowuje podpisaną dokumentację do wysyłki i przekazuje korespondencję do punktu kancelaryjnego.
 • Pośredniczy w kontaktach zewnętrznych i wewnętrznych (telefonicznych i osobistych) kierującego komórką organizacyjną Urzędu, udziela interesantom informacji w zakresie jego pracy, a także w zakresie działalności komórki organizacyjnej i Urzędu.
 • Prowadzi terminarz spotkań, narad i konferencji, przygotowuje i zapewnia ich obsługę przekazuje komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom komórki organizacyjnej oraz redaguje pisma na polecenie Dyrektora Departamentu.
 • Gromadzi, kompletuje, klasyfikuje, przechowuje materiały merytoryczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sekretariatu oraz przeprowadza coroczną archiwizację zgromadzonej dokumentacji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa z wykorzystaniem komputera


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
  Obsługa standardowych urządzeń biurowych.
  Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy).
  Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze.
  Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.


  Inne
  Zapraszamy do składania swoich ofert osoby niepełnosprawne, spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość przepisów z zakresu zasad tworzenia prawa – „Zasady techniki prawodawczej”, Regulamin pracy Rady Ministrów
  • Umiejętność redagowania i analizy tekstów urzędowych.
  • Umiejętność obsługi systemu informacji prawnej LEX
  • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
  • Dobra organizacja pracy własnej
  • Samodzielność, sumienność, staranność, komunikatywność.
wymagania dodatkowe
 • Ogólna znajomość przepisów z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów:

  05-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  Wspólna 2
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem " ogłoszenie nr 181396 - specjalista, PL/5"

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
  Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej GUGiK.
  Metody i techniki selekcji: formalna weryfikacja (preselekcja) ofert złożonych przez kandydatów, sprawdzian wiedzy i umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku, rozmowa kwalifikacyjna.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data nadania).
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia.
  Oferty kandydatów przechowywane są przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a jeżeli nabór został zakończony bez wyłonienia kandydata – przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku naboru.
  W okresie przechowywania ofert kandydaci mają prawo wglądu do dokumentów związanych z naborem, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, oraz do odbioru złożonych dokumentów.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 56 31 478 lub 480.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Małgorzata Buczek
Komórka organizacyjna:Biuro Obsługi Urzędu
Wprowadzono:25-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1511 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy
Wróć do wyników wyszukiwania