Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

podreferendarz w Sekcji Gospodarczej w Wydziale Gospodarczym Biura Finansowo-Gospodarczego

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Warsaw

 • Ogłoszenie nr: 181305
 • Data ukazania się ogłoszenia: 24 maja 2016 r.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • podreferendarz
 • do spraw gospodarczo-zaopatrzeniowych
 • w Sekcji Gospodarczej w Wydziale Gospodarczym Biura Finansowo-Gospodarczego


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Al. Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zbieranie, przyjmowanie i analizowanie zapotrzebowań materiałowych, składanych przez poszczególne komórki organizacyjne.
 • Realizowanie planu wydatków majątkowych i bieżących zgodnie z zawartymi umowami.
 • Zaopatrywanie Inspektoratu w niezbędny do pracy sprzęt i wyposażenie oraz materiały biurowe i eksploatacyjne.
 • Dokonywanie zakupów druków i formularzy na potrzeby Inspektoratu w porozumieniu z innymi komórkami organizacyjnymi.
 • Sporządzanie projektów umów i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Inspektoratu, zgodnie z właściwością merytoryczną wydziału.
 • Opracowywanie okresowych analiz dotyczących planów zużycia materiałów oraz dostaw, zakupów i gospodarki materiałowej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała: praca wykonywana przez 8 godzin dziennie
  • jednozmianowo.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • w budynku przy Al. Jerozolimskich 94 znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiający dostanie się na parter budynku;
  • budynek wyposażony w windy oraz przystosowane toalety;
  • naturalne i sztuczne oświetlenie z temperaturą w pomieszczeniu nie mniejszą niż 18 stopni Celsjusza;


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu: gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe oraz znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • znajomość pakietu MS Office,
  • obsługa urządzeń biurowych,
  • Prawo jazdy kat. B,
  • komunikatywność,
  • współpraca w zespole,
  • organizacja pracy własnej,
  • sumienność,
  • orientacja na klienta,
  • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
wymagania dodatkowe
 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych oraz o służbie cywilnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy kat B.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  06-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG.110.28.2016.0363

Inne informacje:

  Liczy się data stempla pocztowego.
  Prosimy o napisanie w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta–numer podany w „miejscu składania dokumentów”.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub faksem lub otrzymane po terminie lub nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów. W przypadku wpływu dużej liczby ofert, Urząd zastrzega sobie możliwość rozsyłania informacji
  o terminie postępowania rekrutacyjnego wyłącznie drogą e-mailową. W sytuacji braku dostępu kandydata do poczty elektronicznej, prosimy o zamieszczenie takiej informacji wraz z telefonem kontaktowym w liście motywacyjnym.
  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierając wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania.

  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera. Pod tym adresem znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres rekrutacja@gitd.gov.pl. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Sylwia Wasilewska
Komórka organizacyjna:BDG-ORG
Wprowadzono:23-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1031 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy
Wróć do wyników wyszukiwania