Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

technik ds. drogownictwa w Zespole Gruntów i Geotechniki w Wydziale Technologii – Laboratorium Drogowym w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Gdansk

 • Ogłoszenie nr: 181431
 • Data ukazania się ogłoszenia: 31 maja 2016 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • technik ds. drogownictwa
 • w Zespole Gruntów i Geotechniki w Wydziale Technologii – Laboratorium Drogowym w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Gdańsku
  80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie badań laboratoryjnych gruntów i kruszyw oraz terenowe badania geotechniczne,
 • wykonywanie badań sprawdzających dla recept na mieszanki gruntów lub kruszyw z materiałami wiążącymi hydraulicznie,
 • analizowanie wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych,
 • pobieranie w terenie, transport i przygotowywanie prób do badań,
 • przygotowywanie danych do monitoringu jakości robót z badań przeprowadzonych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych,
 • przyjmowanie, rejestracja, przechowywanie oraz likwidacja (po badaniach) prób laboratoryjnych,
 • współpraca z Nadzorem w zakresie realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych,
 • współuczestnictwo przy wykonywaniu określonych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca w terenie i biurze,
  - praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych
  - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - praca w terenie – wyjazdy w teren, w charakterze kierującego samochodem służbowym, nieprzystosowanym do używania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową,
  - praca biurowa (obsługa narzędzi biurowych takich jak komputer, drukarki, kserokopiarki),
  - czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej w pozycji siedzącej, praca przy komputerze, oświetlenie naturalne i sztuczne,
  - budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, brak podjazdów, wind oraz przystosowanych toalet.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie z zakresu budownictwa lub średnie drogowe lub średnie drogowo-mostowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zagadnień związanych z technologią budowy dróg,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B,
  • wiedza z zakresu ustaw o drogach publicznych,
  • znajomość rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
  • znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu,
  • dobra obsługa komputera – znajomość pakietu MS Office.
wymagania dodatkowe
 • wyższe z zakresu budownictwa lub geofizyki lub geologii lub geotechniki lub geodezji lub chemii,
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,
 • znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy,
 •  kopia dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia w obszarze zagadnień związanych z technologią budowy dróg,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 •  kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  10-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Gdańsku
  ul. Subisława 5
  80-354 Gdańsk OliwaInne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  - analiza złożonych aplikacji,
  - test kwalifikacyjny z zakresu technologii robót drogowych w szczególności robót ziemnych i geotechnicznych, m.in. badania laboratoryjne i terenowe, wymagania materiałowe
  - rozmowa kwalifikacyjna.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 1,76
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).

  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej :http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 058 511-24-86

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Izabela Grzybek
Komórka organizacyjna:Wydział Kadr i Szkoleń
Wprowadzono:30-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1507 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania