Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

starszy inspektor w Rejonie w Kępnie Oddziału GDDKiA w Poznaniu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Kepno

 • Ogłoszenie nr: 181421
 • Data ukazania się ogłoszenia: 31 maja 2016 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw utrzymania dróg
 • w Rejonie w Kępnie Oddziału GDDKiA w Poznaniu


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Poznaniu
  ul. Siemiradzkiego 5a
  60-763 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kępno
 • Oddział w Poznaniu
  Rejon w Kępnie
  63-600 Kępno, ul. Przemysłowa 8
  i na terenie działania Oddziału Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie przygotowań dokumentacji związanej z letnim i zimowym utrzymaniem dróg,
 • nadzorowanie prowadzonych spraw związanych z eksploatacją i utrzymaniem nawierzchni drogi, urządzeń odwadniających oraz zieleni przydrożnej,
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczących zamówień publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg oraz uczestniczenie w komisjach odbioru robót zlecanych w celu zapewnienia prawidłowej ich jakości,
 • współpracowanie z pracownikami Obwodów Drogowych przy dokonywaniu objazdów dróg i kontroli prowadzonych robót oraz przeglądów obiektów inżynierskich,
 • udział w przygotowywaniu propozycji planów robót krótko i średniookresowych przesyłanych do Oddziału ,
 • współpraca z właściwymi służbami, w szczególności Policją i Strażą Pożarną,
 • udział w prowadzonych sprawach z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach: zajęcia pasa drogowego oraz kar za jego zajęcie, przywrócenia do stanu poprzedniego pasa drogowego, a także kar za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia w celu ochrony pasa drogowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju w tym polegających na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie, dokonywaniu przeglądów drogowych obiektów inżynierskich,
  - praca zmianowa, wg harmonogramów, również w porze nocnej i dni wolne od pracy,
  - obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas przeglądu obiektów a także pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
  - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
  - bariery architektoniczne: brak wind, brak drzwi odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych,
  - podczas pobytu w terenie i na sprawdzanych obiektach konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie,
  - praca w trudnych warunkach terenowych oraz zmiennych warunkach atmosferycznych.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe inżynierskie z zakresu budownictwa, inżynierii lądowej lub transportu,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu: ustawa o drogach publicznych, Prawo budowlane, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
  • prawo jazdy kat. B,
  • umiejętność obsługi komputera – Pakiet MS Office.
wymagania dodatkowe
 • uprawnienia budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • przynależność do okręgowej izby inżynierów budownictwa - posiadanie aktualnego zaświadczenia,
 • 0,5 roku doświadczenia w obszarze drogownictwa i/lub w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 •  kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  10-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Poznaniu
  ul. Siemiradzkiego 5a
  60-763 Poznań
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym: st.insp.- Rejon Kępno)Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  - etap I- analiza merytoryczna dokumentów aplikacyjnych,
  - etap II- test wiedzy,
  - etap III- rozmowy kwalifikacyjne.


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).

  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (61) 864-63-18.


Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Izabela Grzybek
Komórka organizacyjna:Wydział Kadr i Szkoleń
Wprowadzono:30-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1210 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania