Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

specjalista w Zespole Betonu i Materiałów Wiążących w Wydziale Technologii-Laboratorium Drogowym Oddziału w Białymstoku

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Zambrow

 • Ogłoszenie nr: 181339
 • Data ukazania się ogłoszenia: 25 maja 2016 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw betonu i materiałów wiążących
 • w Zespole Betonu i Materiałów Wiążących w Wydziale Technologii-Laboratorium Drogowym Oddziału w Białymstoku


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Białymstoku
  ul, Zwycięstwa 2
  15-703 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zambrów
 • Oddział w Białymstoku
  Wydział Technologii-Laboratorium Drogowe
  Laboratorium Niestacjonarne
  18-300 Zambrów, ul. Magazynowa 14
  oraz teren działania Oddziału

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie badań laboratoryjnych betonów, materiałów wiążących i prefabrykatów betonowych,
 • analiza wyników przeprowadzonych badań betonów, materiałów wiążących i prefabrykatów betonowych,
 • monitoring terminowości prowadzonych badań, przygotowywanie danych do monitoringu jakości z przeprowadzonych badań wykonanych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych,
 • analiza i sprawdzanie pod względem merytorycznym dostarczonych recept na mieszanki mineralno - cementowe,
 • pobieranie w terenie, transport i przygotowywanie próby w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych,
 • współpraca z nadzorem realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych,
 • kontrola ilości i stanu odczynników i innych elementów niezbędnych do przeprowadzenia badań laboratoryjnych,
 • komplementowanie i przygotowywanie dokumentów będących efektem zrealizowanych zadań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca laboratoryjna oraz praca biurowa przy monitorze ekranowym poniżej 4 godz.,
  - praca w terenie,
  - wyjazdy służbowe z wykorzystaniem samochodów służbowych,
  - prowadzenie samochodu służbowego.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych, a także w pomieszczeniach laboratoryjnych z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego i urządzeń technicznych,
  - laboratorium niestacjonarne i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, są nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
  - praca w terenie na realizowanych budowach, z wykorzystaniem sprzętu do badań terenowych, urządzeń technicznych, narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym, konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe z zakresu budownictwa, lub geofizyki lub geologii lub geotechniki lub geodezji lub chemii,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zagadnień związanych z technologią budowy dróg,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności Zespołu,
  • umiejętność obsługi komputera i posługiwanie się Pakietem Office;
  • posiadanie prawa jazdy kat. „B”.
wymagania dodatkowe
 • doświadczenie zawodowe: praca w badawczym laboratorium akredytowanym
 • posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych, umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,
 • znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia w obszarze zagadnień
 • kopia prawa jazdy kat. „B”

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  06-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Białymstoku
  Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
  ul, Zwycięstwa 2
  15-703 Białystok

  Dokumenty można składać osobiście – na parterze w siedzibie urzędu (pn.-pt., 8,15 -15,00) w punkcie obsługi klienta.


Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  - test wiedzy (uzależniony od liczby kandydatów),
  - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów (do 5 kandydatów) , którzy uzyskają najwyższą punktację z testu

  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e mailem o ich terminie.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 1,90
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.). Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 85 664 58 29

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Izabela Grzybek
Komórka organizacyjna:Wydział Kadr i Szkoleń
Wprowadzono:24-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1370 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania