Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

specjalista w Wydziale Realizacji Oddziału GDDKiA w Białymstoku

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Bialystok

 • Ogłoszenie nr: 181353
 • Data ukazania się ogłoszenia: 25 maja 2016 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw monitoringu i sprawozdawczości w zakresie zadań inwestycyjnych
 • w Wydziale Realizacji Oddziału GDDKiA w Białymstoku


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział GDDKiA w Białymstoku
  Ul. Zwycięstwa 2
  15-703 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie monitoringu rzeczowego oraz finansowego realizowanych zadań inwestycyjnych,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali w zakresie sprawozdawczości oraz rozliczeń inwestycji,
 • udział w procesie aktualizacji i zatwierdzania harmonogramów wykonania robót dla zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Oddział,
 • monitorowanie wdrażanych przez Zespoły Kierownika Projektu zaleceń, w tym zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych oraz Centrali,
 • prowadzenie archiwizacji dokumentów związanych z kontrolami prowadzonymi w zakresie zadań Zespołów Kierownika Projektu,
 • współpraca z Kierownikami Projektu w zakresie dokonywanych przeglądów gwarancyjnych, monitoringu gwarancji należytego wykonania umowy oraz gwarancji usunięcia wad i usterek.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,
  - stres związany z wykonywanymi czynnościami,
  - praca w biurze i częściowo w terenie,
  - obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
  - prowadzenie samochodu służbowego.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
  - budynek Oddziału i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  - platforma dla osób niepełnosprawnych na poziom parteru, brak windy do pomieszczeń biurowych na piętrze,
  - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe inżynierskie drogowe lub budowlane,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze przygotowania lub realizacji inwestycji drogowych,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B,
  • znajomość przepisów KPA, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego,
  • znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy UE,
  • znajomość warunków kontraktowych FIDIC,
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
wymagania dodatkowe
 • studia podyplomowe w zakresie zarządzania inwestycjami,
 • przeszkolenia z zakresu: finansowania, kwalifikowalności wydatków unijnych, rozliczania projektów unijnych, warunków kontraktowych FIDIC,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 •  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 •  kopia prawa jazdy kat. „B”.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 •  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wymagania dodatkowe

Termin składania dokumentów:

  06-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Białymstoku
  Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
  ul, Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

  Dokumenty można składać osobiście – na parterze w siedzibie urzędu (pn.-pt., 8:15 -15:00).Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  - test wiedzy (uzależniony od liczby kandydatów),
  - rozmowa kwalifikacyjna.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e mailem o ich terminie.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 2,36
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).
  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 85 664 58 29.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Izabela Grzybek
Komórka organizacyjna:Wydział Kadr i Szkoleń
Wprowadzono:24-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1216 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania