Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem Oddziału GDDKiA w Warszawie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Warsaw

  • Ogłoszenie nr: 181387
  • Data ukazania się ogłoszenia: 26 maja 2016 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

  • Dyrektor Generalny
  • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
  • specjalista
  • do spraw zarządzania infrastrukturą oświetlenia drogowego i innymi urządzeniami zasilanymi energią elektryczną
  • w Wydziale Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem Oddziału GDDKiA w Warszawie


  • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

  • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

    Oddział w Warszawie
    ul. Mińska 25
    03-808 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

  • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • nadzorowanie i koordynowanie całego procesu uzgodnienia dokumentacji technicznej branży elektrycznej, rozpatrywanie poprawności projektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami oraz uzgadnianie projektów w różnych stadiach dokumentacji,
  • analizowanie stanu infrastruktury oświetlenia drogowego na administrowanej sieci dróg (w tym autostrad w trybie koncesyjno- operatorskim) a także udział w odbiorach infrastruktury elektrycznej,
  • prowadzenie spraw związanych z przyłączaniem nowych punktów poboru energii oraz zmianami dotyczącymi istniejących przyłączy na sieci dróg krajowych,
  • koordynowanie umowy na sprzedaż oraz dystrybucję energii elektrycznej zasilającej infrastrukturę administrowaną przez Oddział,
  • prowadzenie umów na utrzymanie i konserwację infrastruktury oświetlenia drogowego oraz sygnalizacji świetlnej znajdującej się na terenie działania Oddziału,
  • negocjowanie i uzgadnianie z gminami spraw dotyczących oświetlenia drogowego.

Warunki pracy

  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  • - praca biurowa, praca w terenie, wyjazdy służbowe,

  • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  • - narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe, użytkowanie samochodu służbowego
    - budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo
    - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
  • wykształcenie: wyższe inżynierskie o kierunku: elektrycznym lub elektroenergetycznym lub energetycznym
  • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzanie infrastrukturą oświetlenia drogowego i innymi urządzeniami zasilanymi energią elektryczną,
  • pozostałe wymagania niezbędne:
    • znajomość przepisów ustaw o drogach publicznych, prawo energetyczne, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego,
    • prawo jazdy kat. B.
wymagania dodatkowe
  • uprawnienia elektryczne, eksploatacyjne i dozorowe do 1kV,
  • uprawnienia budowlane w branży elektrycznej specjalności instalacyjnej zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane,
  • znajomość jęz. angielskiego w stopniu komunikatywnym,
  • 0,5 roku doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • kopia prawa jazdy kat. B,
  • kopie dokumentów potwierdzających rok doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania infrastrukturą oświetlenia drogowego i innymi urządzeniami zasilanymi energią elektryczną (świadectwa pracy, umowy - w tym o dzieło i zlecenia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko).

Inne dokumenty i oświadczenia:

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

    06-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
    Oddział w Warszawie
    ul. Mińska 25
    03-808 Warszawa (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „SELEK-WBRD”)


Inne informacje:

    Informacja o metodach naboru:
    - weryfikacja złożonych aplikacji,
    - test wiedzy (w przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne),
    - rozmowa kwalifikacyjna.

    Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

    Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).
    Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf
    Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
    Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 209-23-71.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Izabela Grzybek
Komórka organizacyjna:Wydział Kadr i Szkoleń
Wprowadzono:25-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1537 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania