Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem Oddziału GDDKiA w Warszawie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Warsaw

 • Ogłoszenie nr: 181382
 • Data ukazania się ogłoszenia: 26 maja 2016 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego i zarządzania ruchem
 • w Wydziale Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem Oddziału GDDKiA w Warszawie


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  GDDKiA Oddział w Warszawie
  ul. Mińska 25
  03-808 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdzanie, weryfikowanie, opiniowanie, analizowanie i konsultowanie projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu; rozpatrywanie poprawności projektów zgodnie z obowiązującymi wymogami, uzgadnianie projektów w różnych stadiach dokumentacji,
 • kontrolowanie oraz analizowanie stanu organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego na administrowanej sieci dróg, udział w odbiorach oznakowania dróg,
 • planowanie i realizowanie zadań programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zapobieganie powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i współpraca przy wprowadzaniu ograniczenia w ruchu bądź przy zamykaniu dróg dla ruchu w wypadkach kiedy wymaga tego stan techniczny drogi lub mostu,
 • realizowanie procedury audytu i ocen bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • prowadzenie i analizowanie bazy danych o wypadkach drogowych,
 • realizowanie zadań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach,
 • rozpatrywanie wniosków dotyczących organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca biurowa, praca w terenie, wyjazdy służbowe,
  - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe, użytkowanie samochodu służbowego
  - budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo
  - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe inżynierskie w zakresie budownictwa drogowego lub inżynierii ruchu drogowego lub transportu,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania ruchem, zarządzania drogami, budowy dróg, projektowania dróg lub innych związanych z ruchem drogowym i działaniem na rzecz bezpieczeństwa ruchu,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów: ustawa o drogach publicznych, ustawa prawo o ruchu drogowym
  • prawo jazdy kat. B.
wymagania dodatkowe
 • ukończone kursy i szkolenia z zakresu inżynierii ruchu drogowego i zagadnień bezpieczeństwa ruchu oraz z zakresu audytu BRD,
 • pół roku doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej
 • znajomość jęz. angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy kat. B,
 • kopie dokumentów potwierdzających rok doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania ruchem, zarządzania drogami, budowy dróg, projektowania dróg lub innych związanych z ruchem drogowym i działaniem na rzecz bezpieczeństwa ruchu (np. świadectwa pracy, umowy - w tym o dzieło i zlecenia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  06-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Warszawie
  ul. Mińska 25
  03-808 Warszawa (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „SWBRD”)Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  - weryfikacja złożonych aplikacji,
  - test wiedzy (w przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne),
  - rozmowa kwalifikacyjna.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).
  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 209-23-71.


Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Izabela Grzybek
Komórka organizacyjna:Wydział Kadr i Szkoleń
Wprowadzono:25-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1368 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania