Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

drogomistrz w Obwodzie Drogowym w Rurce w Rejonie w Szczecinie w Oddziale GDDKiA w Szczecinie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Szczecin

 • Ogłoszenie nr: 181412
 • Data ukazania się ogłoszenia: 31 maja 2016 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • drogomistrz
 • w Obwodzie Drogowym w Rurce w Rejonie w Szczecinie w Oddziale GDDKiA w Szczecinie


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Szczecinie
  Al. Boh. Warszawy 33
  70-340 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin
 • Oddział w Szczecinie Rejon w Szczecinie, Obwód Drogowy w Rurce
  Łozienica, ul. Granitowa 2
  72-100 Goleniów
  oraz teren działania Rejonu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie objazdów i kontrola dróg pod względem ich stanu technicznego, odwodnienia i oznakowania, kontrola pasa drogowego pod kątem jego ochrony, kompletowanie danych o drogach i zdarzeniach na drogach oraz urządzeniach obcych,
 • kontrola robót utrzymaniowych i zgłaszanie uwag w zakresie tych kontroli przełożonemu,
 • kontrola robót zleconych w drodze przetargów,
 • prowadzenie i koordynowanie prac w zakresie zimowego utrzymania dróg,
 • współpraca z organami administracji samorządowej, policji, służb ratowniczych w zakresie zdarzeń drogowych i likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • przygotowywanie danych do robót, aktualizacji ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz innych koniecznych informacji,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej i uczestniczenie w postępowaniach o zamówienia publiczne.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca w biurze i w terenie,
  - praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,
  - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
   dyspozycyjność związana z częstymi zdarzeniami na drodze,
   obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 •  praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
   budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie techniczne drogowe lub budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kategorii B,
  • wiedza specjalistyczna z zakresu ustaw: o drogach publicznych i prawo o ruchu drogowym;
  • znajomość rozporządzeń: w sprawie znaków i sygnałów drogowych, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
  • podstawowa obsługa komputera (pakiet MS Office).
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe inżynierskie drogowe lub budowlane

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  10-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Al. Boh. Warszawy 33
  70-340 Szczecin
  z dopiskiem „Oferta pracy - drogomistrz”


Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
   analiza złożonych dokumentów pod względem formalnym,
   test wiedzy (w przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne),
  - rozmowa kwalifikacyjna.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).

  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/110427766-wzor_oswiadczenia.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 91/43-25-350 lub 91/46-47-110


Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Izabela Grzybek
Komórka organizacyjna:Wydział Kadr i Szkoleń
Wprowadzono:30-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1210 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania