Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej w Oddziale Pracy

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wroclaw

 • Ogłoszenie nr: 181363
 • Data ukazania się ogłoszenia: 26 maja 2016 r.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw orzecznictwa
 • w Wydziale Polityki Społecznej w Oddziale Pracy


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 3

Adres urzędu

  Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w II instancji w zakresie zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych z zakresu zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje Wojewody w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia oraz występowanie w charakterze Pełnomocnika Wojewody w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • prowadzenie postępowań skargowych w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia;
 • sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji zadań dotyczących prowadzonych postępowań administracyjnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca w siedzibie Urzędu.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego;
  -narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;
  -występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie;
  -budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie przygotowywania projektów decyzji administracyjnych,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do ustawy,
  • znajomość ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
  • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • umiejętność komunikacji pisemnej,
  • umiejętność analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe/staż pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  03-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Organizacyjno - Administracyjne
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław
  lub składać w pok. 0200 z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej PS/P/02/05/2016”.

Inne informacje:

  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzająca nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru. Administratorem danych jest Wojewoda Dolnośląski z siedzibą w: Wrocław 50-153, pl. Powstańców Warszawy 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Osoby składające oferty mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych określonych w treści ogłoszenia wynika z art. 22(1) § 1 oraz art. 22(1) § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, w związku z art. 4 i art. 28 ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-67-96.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Udostępniła/udostępnił:Aleksandra Nowicka
Komórka organizacyjna:Biuro Organizacyjno - Administracyjne
Wprowadzono:24-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1214 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania