Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

archiwista w Oddziale II Opracowania i Udostępniania Materiałów Archiwalnych

Archiwum Państwowe w Kaliszu Kalisz

 • Ogłoszenie nr: 181237
 • Data ukazania się ogłoszenia: 21 maja 2016 r.

Archiwum Państwowe w Kaliszu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • archiwista
 • do spraw kwerend i opracowania zasobu
 • w Oddziale II Opracowania i Udostępniania Materiałów Archiwalnych


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Archiwum Państwowe w Kaliszu
  ul. Poznańska 207
  62-800 Kalisz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kalisz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kwerend
 • opracowywanie materiałów archiwalnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca przy monitorze ekranowym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - praca w siedzibie Archiwum na pierwszym piętrze, w budynku brak wind, winda dla wózków inwalidzkich wyłącznie przy wejściu głównym,
  - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
  - narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, niszczarka, skaner.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie i policealne archiwalne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języków angielskiego i niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
  • znajomość neografii gotyckiej i cyrylicy,
  • znajomość przepisów obowiązujących w służbie archiwalnej,
  • znajomość zasobu archiwalnego,
  • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidzianych i stresowych
wymagania dodatkowe
 • znajomość języka rosyjskiego w stopniu komunikatywnym,
 • min. 6 miesięcy stażu lub praktyki w archiwum,
 • umiejętności organizacyjne,
 • umiejętność redagowania pism,
 • komunikatywność,
 • sumienność i rzetelność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań koniecznych i dodatkowych

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  08-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Archiwum Państwowe w Kaliszu
  ul. Poznańska 207
  62-800 Kalisz


Inne informacje:

  Dokumenty aplikacyjne mogą być składane tylko w formie pisemnej – listownie lub osobiście.
  Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko...”.
  O ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania związanego z naborem.
  Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Życiorys, list motywacyjny i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (62) 767-10-22.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor
Jednostka organizacyjna:Archiwum Państwowe w Kaliszu
Udostępniła/udostępnił:Anna Bestian-Zając
Komórka organizacyjna:Oddział II Opracowania i Udostępniania Materiałów Archiwalnych
Wprowadzono:20-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1475 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy
Wróć do wyników wyszukiwania